تبلیغات
دانشجویان عمران پارس آباد - مکانیک سیالات و هیدرولیک


تاریخ : یکشنبه 13 بهمن 1392 | 12:23 بعد از ظهر | نویسنده : سامی سافت

الف - مکانیک سیالات

مکانیک سیالات یکی از علوم مهندسی است که با فهم خواص سیالات و کاربرد قوانین مکانیک و انجام آزمایش‌های منظم گسترش یافته است. این علم در بسیاری از رشته‌های مهندسی مثل عمران، به عنوان یک درس پایه مطرح می‌باشد که یادگیری آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیاز به آموزشی مدرن و متکی به شیوه‌های نوین دارد. ترکیب توأم مفاهیم بنیادی و حل مسائل متنوع از نکات بارز در آموزش این درس است که بایستی با دقت و ظرافت خاصی انجام پذیرد. به عنوان یک دیدگاه کلی می‌توان درس مکانیک سیالات (مربوط به دورۀ کارشناسی مهندسی عمران) را در مباحث زیر خلاصه کرد:1-خواص سیالات (خواص فیزیکی مایعات، کشش سطحی، مویینگی، لزجت سیال و ...) و تنش برشی در سیالات (قانون لزجت نیوتن)

2-فشار و روش‌های اندازه‌گیری آن در سیال ساکن

3-نیروی هیدرواستاتیک (نیروی فشار سیال ساکن وارد بر سطوح تخت، منحنی و بسته) و قوانین تعادل برای اجسام شناور و غوطه‌ور

4-تعادل نسبی (حرکت با شتاب خطی ثابت و حرکت دورانی یکنواخت حول محور قائم)

5-سینماتیک سیالات (میدان سرعت، طبقه‌بندی انواع جریان، تعاریف جریان، شتاب سیال، مفهوم سیستم، حجم کنترل و سطح کنترل، دبی جریان، معادلۀ پیوستگی، معادله انتقال رینولدز و تابع جریان)

6-معادله برنولی و ماشین‌های هیدرولیکی (پمپ و توربین)

7-معادله مومنتم و جت آزاد مایع

8-آنالیز ابعادی و قوانین تشابه در مدل‌های هیدرولیکی

9-جریان لزج و هیدرولیک لوله‌ها (رژیم جریان، تنش برشی در لوله‌ها، جریان آرام در لوله‌ها و معادلۀ هاگن - پوازوی، افت انرژی در لوله‌ها و بررسی معادله دارسی - ویسباخ، دیاگرام مودی و افت‌های موضعی، سیستم لوله‌های سری و موازی و ...)

در آزمون‌های چهار سال اخیر از مجموع 20 سؤال مربوط به درس مکانیک سیالات و هیدرولیک، 12 سؤال به مکانیک سیالات اختصاص داده شده است. بودجه‌بندی سؤالات آزمون از مباحث مکانیک سیالات در آزمون‌های 89، 90، 91 و 92 و فصل‌های آن در کتاب سری عمران به شرح جدول زیر است:

شرح مبحث

نام فصل

(کتاب سری عمران)

تعداد سؤالات در آزمون

89

90

91

92

خواص سیالات و قانون لزجت نیوتن

1

-

2

1

-

فشار و نیروی هیدرواستاتیک

2 و 3

1

-

2

2

تعادل نسبی

4

2

2

1

1

سینماتیک سیالات

5

2

1

1

3

معادله برنولی و ماشین‌های هیدرولیکی

6

1

2

-

-

معادله مومنتم و جت آزاد مایع

7

1

2

2

2

آنالیز ابعادی و قوانین تشابه

8

1

1

1

1

جریان لزج و هیدرولیک لوله‌ها

9

4

2

4

3

 

با توجه به جدول فوق می‌توان اهمیت مباحث به لحاظ تعداد سؤالات مطرح شده در آزمون‌های چهار سال اخیر را به شرح زیر بیان کرد:

1-مبحث جریان لزج و هیدرولیک لوله‌ها (فصل 9) با میانگینی در حدود 3 سؤال

2-مبحث تعادل نسبی (فصل 4) و معادله مومنتم و جت آزاد مایع (فصل 7) با میانگینی در حدود 2 سؤال

3-مباحث خواص سیالات و قانون لزجت نیوتن (فصل 1)، فشار و نیروی هیدرواستاتیک (فصل‌های 2 و 3)، سینماتیک سیالات (فصل 5)، معادله برنولی و ماشین‌های هیدرولیکی (فصل 6) و آنالیز و قوانین تشابه (فصل 8) هر کدام با میانگینی در حدود 1 سؤال. البته لازم به ذکر است که فصل معادله برنولی و ماشین‌های هیدرولیکی معمولاً به‌صورت ترکیبی با فصل‌های (9) و (7) به‌کار می‌رود و از این‌رو حائز اهمیت است.

کتاب های مطرح در این درس

در حال حاضر کتاب مکانیک سیالات سری عمران (ساسان امیرافشاری) پرفروش‌ترین کتاب کنکور کارشناسی ارشد در مکانیک سیالات است و کتاب انتشارات کیان (مجتبی فرخ) با فاصله زیاد در ردۀ دوم قرار دارد.

اساتید مطرح کنکور کارشناسی ارشد در این درس

اساتید مطرح کنکور کارشناسی ارشد عمران در درس مکانیک سیالات به شرح زیر می‌باشند:

1-مهندس ساسان امیرافشاری    2-مهندس حسین فراهانی

ب- هیدرولیک

هیدرولیک کانال‌های باز به عنوان شاخه‌ای از علم مکانیک سیالات شناخته می‌شود و یکی از دروس مهم رشتۀ مهندسی عمران است. در این درس قوانین حاکم بر کانال‌های باز مورد توجه قرار می‌گیرد. در کانال‌های باز جریان دارای سطح آزاد است و انتقال آب با استفاده از نیروی ثقل انجام می‌گیرد. در یک دیدگاه کلی می‌توان درس هیدرولیک (مربوط به دورۀ کارشناسی مهندسی عمران) را در مباحث زیر خلاصه کرد:

1-اصول و مفاهیم اولیه هیدرولیک کانال‌های باز (مفاهیم اصلی جریان در کانال‌های باز، مشخصات هندسی مقاطع، انواع جریان در کانال‌ها، توزیع سرعت در کانال‌ها، توزیع فشار در کانال‌ها و بررسی امواج سطحی)

2-اصل انرژی در کانال‌های باز (اصل انرژی و مفهوم انرژی مخصوص، بررسی جریان در حالت بحرانی، منحنی انرژی مخصوص و تحلیل جریان به هنگام تغییر ارتفاع یا عرض کانال به طور موضعی)

3-اصل اندازه حرکت در کانال‌های باز (اصل اندازه حرکت و مفهوم نیروی مخصوص، منحنی نیروی مخصوص و بررسی پرش هیدرولیکی)

4-جریان‌های یکنواخت (تعاریف و خصوصیات جریان یکنواخت، تنش برشی در جریان یکنواخت، سرعت متوسط در جریان یکنواخت و بررسی روابط شزی و مانینگ و طراحی بهترین مقطع هیدرولیکی)

5-جریان‌های متغیر تدریجی (معرفی انواع نیمرخ‌های سطح آب، معادله اساسی حاکم بر جریان متغیر تدریجی، رسم نیمرخ‌های سطح آب و محاسبۀ طول نیمرخ‌های جریان متغیر تدریجی)

در آزمون‌های چهار سال اخیر از مجموع 20 سؤال مربوط به درس مکانیک سیالات و هیدرولیک، 8 سؤال به هیدرولیک اختصاص داده شده است. بودجه‌بندی سؤالات آزمون از مباحث هیدرولیک در آزمون‌های 89، 90، 91 و 92 و فصل‌های آن در کتاب سری عمران به شرح جدول زیر است:

شرح مبحث

نام فصل

(کتاب سری عمران)

تعداد سؤالات در آزمون

89

90

91

92

اصول و مفاهیم اولیه هیدرولیک کانال‌های باز

1

-

1

1

1

اصل انرژی در کانال‌های باز

2

1

5

3

4

اصل اندازه حرکت در کانال‌های باز

3

2

1

1

1

جریان‌های یکنواخت

4

4

-

2

-

جریان‌های متغیر تدریجی

5

1

1

1

2

 

با توجه به جدول بالا می‌توان اهمیت مباحث را به لحاظ تعداد سؤالات مطرح شده در آزمون‌های چهار سال اخیر به شرح زیر بیان کرد:

1-مبحث اصل انرژی در کانال‌های باز (فصل 2) با میانگین بیشتر از 3 سؤال

2-مبحث جریان‌های یکنواخت (فصل 4) با میانگین کمتر از 2 سؤال

3-مباحث جریان متغیر تدریجی (فصل 5)، اصل اندازه حرکت (فصل 3) و اصول اولیه هیدرولیک (فصل 1) هر کدام با میانگینی در حدود 1 سؤال

کتاب های مطرح در این درس

در بازار کتاب کنکور کارشناسی ارشد، تنها کتاب قابل توجه و مطرح در زمینۀ هیدرولیک، کتاب سری عمران (ساسان امیرافشاری و حسین فراهانی) است. این کتاب ضمن اینکه پرفروش‌ترین کتاب بازار در زمینۀ هیدرولیک است، جزء پرفروش‌ترین کتاب‌های مجموعۀ سری عمران نیز می‌باشد.

اساتید مطرح کنکور کارشناسی ارشد در این درس

اساتید مطرح کنکور کارشناسی ارشد عمران در درس هیدرولیک به شرح زیر می‌باشند:

1-مهندس ساسان امیرافشاری    2-مهندس حسین فراهانی
طبقه بندی: منابع کنکور ارشد عمران،
برچسب ها: مکانیک سیالات، مکانیک هیدرولیک، سیالات، هیدرولیک، مکانیک،