تبلیغات
دانشجویان عمران پارس آباد - بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری ۱)


تاریخ : یکشنبه 9 شهریور 1393 | 11:43 بعد از ظهر | نویسنده : سامی سافت


به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است


به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده استمجددا در این تصویر مشکل کوچک بودن ابعاد ورق اتصال بادبند و کفایت نکردن طول جوش مشاهده میشودحذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسانحذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسانجدا شدن اتصال تیر فرعی به تیر اصلیاستفاده از مقطع دوبل برای بادبند اما قرار ندادن لقمه برای اتصال دو مقطع و یکنواخت کردن عملکرد آنهااتصال مفصلی نامناسب - پاره شدن مقطع نبشی